Kredyt z dotacją WFOŚiGW  w formie częściowej spłaty kapitału jest przeznaczony na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (tylko wybrane województwa  w których WFOŚiGW wypłaca dofinansowanie)

Uprawnieni do ubiegania się o kredyt z dotacją

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego, dla potrzeb której modernizowane będzie pracujące źródło ciepła lub budowane nowe źródło ciepła oparte o wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

W budynkach znajdujących się w trakcie budowy, dopuszcza się wyłącznie wykonywanie, w ramach zadania objętego kredytem, nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem, iż pozwolenie na użytkowanie budynku będzie wydane nie później niż w terminie jednego roku od daty złożenia w banku wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

  • zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników).
    Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
    - dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,
    - dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
    - dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej.
  • odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,

Poniżej zamieszczamy linki do stron instystucji udzielających kredytów z dotacją WFOŚiGW


1.Województwo łódzkie

http://www.bsrz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=190#top


2.Województwo mazowieckie

http://www.bosbank.pl/?page=kredyt_mazowieckie

Ograniczenie zanieczyszczeń z niskiej emisji . Dotacja do pompy ciepła w wysokości do 45% kosztów kwalifikowanych

http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2013

3.Województwo małopolskie

Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Krakowa. Dotacja do pomp ciepła w wysokości 900zł/kW mocy cieplnej.

http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=54093&metka=1

4.Województwo pomorskie.


Likwidacja niskiej emisji wspierająca rozwój odnawialnych źródeł energii.

http://www.wfosigw-gda.pl/news,880,KAWKA__Likwidacja_niskiej_emisji_wspierajaca_wzrost_efektywnosci_energetycznej_i_rozwoj_rozproszonyc#oze
11e